Byggvaruförordningen ska ändras – hänger du med i utvecklingen?

Författare

Jakob Görtz

Publiceringsdatum

Aug 16, 2023 10:12:03 AM

Ändringar i EU:s byggproduktförordning är på väg, och kommer att ställa höga krav på digitaliseringen av byggbranschen i Sverige när regelverket införlivas i svensk lagstiftning. Med fokus på digitalisering av byggbranschen och på hållbarhet är revideringen av förordningen både nödvändig och viktig. Små och medelstora företag som har hållit fast vid traditionella, manuella arbetsmetoder står inför betydande utmaningar för att möta denna nya verklighet.

Historia och process

Byggvaruförordningen har funnits i många år och har utgjort ramarna för standarder och krav på byggprodukter i EU- och EES-länder. Mindre och mellanstora entreprenörer har fått följa dessa regler. De förändringar som nu görs för med sig nya krav och tekniska förändringar som kommer att kräva anpassning från byggbranschen.

Revideringsprocessen

Arbetet med att revidera förordningen påbörjades 2017, med syfte att modernisera och förbättra den befintliga lagstiftningen. Processen har varit lång och grundlig och har omfattat:

Europeiska arbetsgrupper

Utkastet till nya krav har diskuterats och förfinats flitigt. Alla medlemsländer, inklusive EES-länder som Norge, har haft möjlighet att lämna synpunkter. Detta har möjliggjort ett brett perspektiv och en god förståelse för de olika nationella behoven och hur dessa kan tillgodoses på ett sätt som främjar samarbete och harmonisering mellan medlemsländerna.

EU-godkännande

De nya kraven har utvärderats, reviderats och godkänts av EU. Detta markerar en viktig milstolpe som innebär att den föreslagna ändringen har accepterats av majoriteten av EU:s medlemsländer. Detta representerar en konsensus mellan olika marknader och kulturer.

EES-avtalet

Den reviderade förordningen är en del av EES-avtalet, vilket innebär att den även blir bindande för Norge. Detta får konsekvenser för alla delar av byggbranschen, från importörer och tillverkare till entreprenörer och arkitekter.

Svenskt genomförande

De nya kraven ska ingå i plan- och bygglagen (PBL). Företag måste nu förstå och anpassa sig till de nya reglerna. Detta kan kräva betydande tekniska uppgraderingar och nya arbetsmetoder.

Vad bör ändras och varför

Administrativ resursanvändning

Kravet på digitalisering kommer på sikt att effektivisera processer och minska belastningen på företagen. Genom att implementera digitaliserade rapporteringar och efterlevnadssystem kan företag spara tid och resurser, vilket i sin tur ökar produktiviteten och konkurrenskraften.

Digitalisering

Införandet av produktpass, digitala representationer av fysiska produkter, och ökad digitalisering är avgörande för att uppnå dessa mål. Digitaliseringen kommer att påverka alla aspekter av byggbranschen och har särskilda konsekvenser för små och medelstora entreprenörer som tidigare varit mindre beroende av teknik.

ElinderSten Archicad
© ElinderSten använder Archicad och Solibri, läs mer om deras projekt här.

Säkerhet

Strängare kontroll och övervakning kommer att säkerställa att byggprodukter uppfyller de krav som krävs. För byggare och entreprenörer innebär det att de kan lita på kvaliteten och säkerheten på de produkter de använder och för konsumenterna innebär det ökad säkerhet och tillförlitlighet i de byggnader där de bor och arbetar.

Standardisering 

Förordningen syftar till att lösa utmaningar kopplade till bristande gemensamma standarder över nationsgränserna i EU.

Handelsbarriärer

Genom att minska internationella handelshinder underlättar det för en mer öppen och konkurrenskraftig marknad inom EU. För svenska företag innebär det enklare tillgång till marknader i hela Europa och möjlighet att använda tjänster och produkter från andra EU- och EES-länder.

Klimat och miljö

Minskad miljöpåverkan är central och ligger i linje med EU:s bredare klimatmål. Svenska byggare och entreprenörer kommer att behöva bedöma sina byggmetoder och materialval för att säkerställa att de uppfyller dessa krav, vilket kan leda till innovation och implementering av mer hållbara metoder.

Krav och konsekvenser för företag

Dokumentationskrav

Nya krav på produktpass kommer att kräva fullständig dokumentation av material och komponenter på byggarbetsplatsen. Detta innebär att entreprenörer, inklusive mindre företag, måste ha omfattande system för att spåra och registrera varje element i en byggnad. Detta ger ökat ansvar och spårbarhet, men kräver också investeringar i teknik och utbildning.

Digitaliseringens nödvändighet

Affärskritisk digitalisering blir en integrerad del av regleringen, vilket kan leda till att de analoga hantverkarna faller bort. Detta markerar en övergång till en ny era där teknik är kärnan i byggprocessen. De mindre aktörerna måste investera i digital infrastruktur och utbildning för att hänga med i förändringarna.

BIM-verktyg och LCA

Användningen av BIM-verktyg som Archicad och LCA-verktyg som Anavitor LCA kommer att vara väsentlig för att hantera dokumentationskrav och klimatanalyser. Dessa verktyg möjliggör avancerad design, simulering och analys som kan spara tid och pengar, samt främja hållbara metoder.

Veidekke Lund 10
© Veidekke använder Anavitor LCA, läs artikeln här.

FDU-dokumentation och digital tvilling

Förvaltning, Drift och Underhåll (FDU) är en term inom bygg- och fastighetsbranschen som syftar till de åtgärder och processer som kommer efter att en byggnad eller anläggning har färdigställts. FDU-dokumentation avser dokument och information som behövs för att sköta och underhålla en byggnad eller anläggning på lång sikt. Genom att använda BIM-modellen och datalänken kan allt från underhåll till livscykeln för komponenterna i en byggnad övervakas. Detta ger ägarna ovärderlig insikt i byggnadens prestanda och möjliggör proaktivt underhåll och förvaltning. Detta kommer att leda till en längre livslängd för byggnader och komponenter, men kräver också investeringar i nya teknologier och processer.

Öppna standarder inom teknik

För att säkerställa att tekniken är robust över tid kommer användningen av öppna standarder som openBIM att vara central. Detta kommer att främja interoperabilitet och flexibilitet, vilket gör det lättare för inte så stora företag att integrera nya system och arbeta med ett bredare spektrum av partners.

SLUTSATS

EU:s reviderade byggproduktförordning markerar en viktig milstolpe i moderniseringen av byggbranschen och stor vikt läggs vid digitalisering och hållbarhet. De mindre företagen, särskilt i Sverige, står inför betydande förändringar och utmaningar. Det är avgörande att förstå de nya kraven och börja anpassa sig till dem. En framtid inom byggbranschen kommer att kräva ett digitalt förhållningssätt, ett ökat fokus på klimat och miljö samt en vilja att ta till sig nya tekniker och standarder.

Förändringarna i byggproduktförordningen innebär en spännande möjlighet till innovation och tillväxt, men de medför också utmaningar och ansvar som måste hanteras. Små och medelstora företagare måste aktivt engagera sig i processen att anpassa sig till de nya reglerna, investera i nödvändig teknik och utveckla de färdigheter som krävs för att lyckas i det nya landskapet.

Det som står klart är att byggbranschen går in i en ny era där teknik, hållbarhet och samverkan är nyckelfaktorer och att förmågan att anpassa och utnyttja dessa förändringar kommer att vara avgörande för framtida framgångar.

Har du några frågor kring våra produkter, digitalisering eller BIM i allmänhet? Välkommen att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.