Building Information Modeling

BIM igår, idag och imorgon

1. Vad är BIM?

BIM i betydelsen byggnadsinformationsmodellering eller byggnadsinformationsmodellering på svenska är processen att skapa en digital byggnadsinformationsmodell. Modellering i ett BIM-verktyg (BIM Authoring Tool) innebär att modell, ritning och dokumentation hänger ihop. När en ändring görs någonstans uppdateras informationen samtidigt överallt. De enskilda BIM-programmen är avsedda för olika ändamål. Det finns inget verktyg som kan göra allt. I praktiken innebär det att de som ska modellera behöver ett modelleringsverktyg, medan medarbetare som ansvarar för samordning och byggprocessen behöver andra verktyg.

BIM i betydelsen Building Information Model är den färdiga digitala produktmodellen av den planerade byggnaden, det vill säga resultatet av byggnadsinformationsmodelleringen. Det är kanske den mest använda formen av BIM-termen. BIM här är alltså själva byggnadsinformationsmodellen som innehåller all data. Det är en geometrisk 3D-modell, men lika viktig är all information den kan innehålla om tid, kostnad, energiförbrukning och materialegenskaper.

Building Information Management är den process som skapar och hanterar information om en byggnad under hela dess livscykel. Huvudfokus är överföring av information mellan faserna inom ett ämnesområde eller i gränssnittet mellan ämnesområdena. Det viktiga är återanvändning och återanvändbarhet av data, och att detta sker med hjälp av öppna oberoende format. Ansvaret ligger på både den som anger information och den som ska använda informationen. Uppgifterna måste vara strukturerade enligt gällande nationella och internationella standarder. Det gör det möjligt att läsa och använda informationen på ett effektivt och bra sätt oavsett ämnesdisciplin.

Det finns BIM för var och en av de olika disciplinerna (byggnad, struktur, el, VVS, etc.), som används i multidisciplinär planering. Att använda öppna standarder öppnar nya möjligheter för bättre och effektivare samverkan, vilket också ger ett bättre resultat. En BIM kan också vara en modell av nya och befintliga byggnader, där syftet är att utnyttja informationen för drift och underhåll, försäljning och uthyrning m.m.

800x800 BIM process

BIM är därför kärnan i samarbetet mellan de olika parterna:

 • Byggare
 • Arkitekt
 • Entreprenör
 • Elektriker
 • Rörmokare
 • Drift och underhåll (Facility Management)
 • Myndigheterna
 • Ägare till byggnaden
 • Användare av byggnaden

Bidragsgivarna är involverade i varierande grad beroende på i vilken fas byggnaden befinner sig. Typiska faser för ett byggprojekt kommer att vara planering, byggnation, användning, rivning och återvinning.

Den internationella standarden för BIM, ISO 19650 definierar BIM som:

Användning av en delad digital representation av en byggd tillgång som underlättar design, konstruktion och driftprocesser och ger ett tillförlitligt beslutsunderlag.

US National Building Information Model Standard Project Committee har följande definition:

Building Information Modeling (BIM) är en digital representation av en anläggnings fysiska och funktionella egenskaper. En BIM är en delad kunskapsresurs för information om en anläggning som utgör ett tillförlitligt beslutsunderlag under dess livscykel; definieras från tidig befruktning till rivning.

Historien bakom BIM

BIM dök upp redan på 70-talet när professor Chuck Eastman vid Carnegie-Mellon University utvecklade 3D-modelleringslösningar för byggbranschen.

Termerna "Building Description System" (BDS) och "Building Product Modelling" (BPM) användes tills "Building Information Modeling" (BIM) etablerades som en term. Chuck Eastman anses vara "BIMs fader", d.v.s. BIM:s upphovsman. Förutom att bedriva forskning och undervisning vid olika universitet startade han även Formtek, som han senare sålde till Lockheed Martin.

Chuck_Eastman_in_2006
Chuck Eastman (Creative Commons license)

1984 lanserade Graphisoft Archicad för arkitekter under termen Virtual Building. Detta innebar att en ändring på ett ställe i 3D-modellen skulle uppdatera alla andra inblandade dokument och ritningar. 1997 började Charles River Software utveckla Revit, den första versionen lanserades sedan 2000. Autodesk köpte Revit 2002, samma år som de lanserade Autocad Architectual Desktop (ADT), som skulle vara din egenutvecklade mjukvara för BIM. Från samma år började Autodesk använda begreppet BIM aktivt i sin marknadsföring.

BIM är idag allmänt anammat inom bygg- och fastighetsbranschen och i Sverige har Sweden Green BIM Council varit en drivande kraft. Enligt rapporten Building Information Modeling Market 2020 var marknaden för BIM 5,4 miljarder USD 2020 och uppskattad till 10,7 miljarder USD 2026.

2. Vilka är fördelarna med att använda BIM?

Att använda BIM förändrar ditt sätt att designa, och det ökar förståelsen och samarbetet mellan disciplinerna. Den största vinsten ligger i att antalet fel i designdokumentationen minskar kraftigt. Problemen är undanröjda innan de når byggarbetsplatsen. För de flesta kommer BIM att kunna bidra med något mer tidsåtgång i tidig fas, men detta kommer att återvinnas senare.

Genom att använda BIM undviker du problem och missförstånd mellan de olika disciplinerna tidigt i processen. Kortfattade ritningar och dokumentation kan hämtas direkt från BIM-modellen. Det går också att ta fram fler och bättre ritningar för byggarbetsplatsen, eftersom man t.ex. kan automatiskt extrahera delar av modellen där det behövs som mest.

Du kan också aktivt använda 3D-modellen på byggarbetsplatsen och i planeringsmöten, vilket också ökar förståelsen hos beställare, planerare och entreprenörer. Graphisofts BIMx är till exempel en gratis 3D-visare som kopplar 3D till ritningar och information om elementen. BIMx kan skickas ut för olika ändamål från samma modell, men med olika innehåll och vyer så att alla inblandade bara får den data de behöver. Alla ändringar kommer då t.ex. skulle kunna uppdateras på byggarbetsplatsen utan användning av pappersritningar.

Fördelar med att använda BIM

 • Öka produktiviteten med 70%
 • Minskning av inkonsekvens i dokument 95%
 • Minskning av kollisioner mellan byggnadsdelar med 100%
 • Sänkning av anbudspriset med 30%
 • Minskning av fel på byggarbetsplatsen med 90%
 • Minskning av momskostnader med minst 20%

Källa: forskning utförd av DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

1300x720 BIM fördelar
3050x1758 BIMmodell med pilar-1

Vilka branscher använder BIM idag?

Som vi redan har tagit upp används BIM av många discipliner. Arkitekter projekterar, projekterar och presenterar i BIM, ingenjörer beräknar, inredare planerar och visualiserar, lokaler och inventarier, en entreprenör kan utföra kvantitetsberäkning, planera logistik och kontrollera eventuella fel, byggare använder BIM för att ha överblick och kontroll under hela byggskedet , underleverantörer kan samarbeta i samma modell och levererar lednings-, drift- och underhållsdokumentation till BIM, fabriker kan producera precuts och moduler enligt modellen, detaljhandeln kan planera butiker och placera objekt och ansluta till data (IoT) för att utnyttja resurserna, fastighetsutvecklare kan beräkna kostnader, presentera för potentiella användare och optimera driften, fastighetsavdelningar använder BIM för att optimera uthyrning och ytor och det offentliga kan använda BIM för drift och underhåll, ritningsarkiv med mera. Det kan vara en utmaning att även om tekniken tas i bruk så utnyttjas inte potentialen fullt ut. Ökade krav från myndigheter påskyndar användningen av BIM ytterligare.

3. Hur ser en BIM-process ut?

I praktiken är BIM en samverkansprocess för generering och intelligent hantering av all data som förekommer under hela byggnadens livstid.

Processen kan delas in i fyra faser:

1. Planerings- och förprojekteringsfas

2. Designfas

3. Bygg-/byggnadsfas

4. Driftsfasen

Planerings- och förprojekteringsfas

I denna fas tar arkitekten fram en modell med fokus på hur byggnaden kan komma att se ut. Modellen är lämplig för att ge tredje part en presentation. Många arkitekter bygger i denna fas modeller som de använder i tävlingar för att vinna uppdrag. I denna fas får du en uppskattning av kostnader och materialåtgång.

Befintliga data om plats (geografi) och områdesplaner kopplas ofta ihop och verktyg som visualiserar området runt byggnaden används i stor utsträckning. När förtydliganden mellan alla inblandade parter är gjorda kan projektet gå vidare till projekteringsfasen.

Designfasen

I denna fas är designen detaljerad. BIM används för kvantitetsberäkning, materialplanering, kostnadsöversikt och tidsuppskattningar och bidrar i denna fas mycket till att ge kontroll över projektets ramar för kostnad, tid och omfattning.

De inblandade parterna samverkar i modellen och relevanta bidragsgivare är ofta arkitekter, ingenjörer, kalkylatorer, planerare och projektledare. Parterna träffas regelbundet och kan dela med sig av sina insikter och på så sätt avslöja potentiella utmaningar och lösa dem innan de blir omfattande.

Genom att använda verktyg för att kontrollera eventuella fel i modellen upptäcks detta tidigt så att kostsamma fel på byggarbetsplatsen undviks. Om precut och moduler används i projektet kommer dessa att specificeras i denna fas och beställas från leverantören.

 Läs också: Precut, moduler och element ger ökad lönsamhet och hållbarhet till dina byggprojekt. Läs mer här!

Bygg-/konstruktionsfas

I denna fas startar grundarbeten och efterföljande byggverksamhet enligt de specifikationer som dokumenterats med BIM. Kontrakt ingås med underleverantörer och material beställs.

Det kommer att vara särskilt viktigt att tidigt beställa nödvändiga byggnadsdelar och material som har lång leveranstid. Uppgifterna i BIM används för framstegsplanering (4D), noggranna kvantitetsberäkningar/kalkyler, kostnads- och budgetkontroll (5D). Informationen bidrar till effektivitet och kontroll genom hela byggprocessen fram till överlåtelse.

Du ser till att projekteringen följs både på byggarbetsplatsen och i projektledningen genom att använda digitala byggarbetsplatsverktyg kopplade till BIM. Ytterligare krocktester genomförs också med kontrollverktyg för att upptäcka eventuella problem innan de når byggplatsen. Simuleringar används för att säkerställa goda framsteg och kontrollera eventuella förseningar.

Driftsfasen

När byggnaden är färdig går man in i driftfasen. Data som samlats in genom de tidigare faserna används sedan i BIM under resten av byggnadens livstid för drift och underhåll (7D). BIM kopplas sedan till en digital tvilling som kan bidra till t.ex. sensor- och behovsstyrningsfunktioner och säkerställer energibesparande vinster. När byggnaden ska rivas används uppgifterna i BIM för att värna om miljön genom återanvändning av material och bättre sopsortering

4.Vilka format och standarder finns för BIM

Nyckeln till morgondagens byggbransch är öppen BIM. Med öppen BIM kan intelligenta byggnadsmodeller utbytas mellan olika aktörer och de som är involverade i ett projekt, oavsett mjukvaru- och mjukvaruleverantör. Därför arbetar intresseorganisationen buildingSMART för att användningen av byggnadsinformationsmodeller (BIM), digitala tvillingar och datainteraktion ska bli norm.

Data ska driva besluten under hela livscykeln och informationen om byggnadens faktiska komponenter är det vi ska styra efter. För att möta nya krav på klimat, miljö och energiprestanda i byggnader måste materialanvändningen förändras, materialdata ska katalogiseras digitalt, byggmaterial ska kunna återanvändas och planeringen ska bli smartare och flyta från fas till fas .

De tre första ISO-standarderna för öppen BIM har etablerats som både vanliga standarder i Europa, men också som Svensk Standard. Det handlar om:


 

630x630 IFC logo

1. ISO 12006-3 Building construction — Organization of information about construction works — Part 3: Framework for object-oriented information

Standarden säkerställer att referensbibliotek, såsom buildingSMART Data Dictionary, byggs på samma sätt i hela Europa och kan därmed utbyta information sömlöst. Det förväntas vara särskilt viktigt för utvecklingen av produktbibliotek som kan läsas av maskiner.

2. ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries

IFC är ett oberoende ISO-certifierat format som ingen äger, men som är utvecklat och förvaltat av den internationella och frivilliga organisationen buildingSMART. IFC-standarden ger en definition av vad öppen BIM är och vilka dataformat som ska utbytas mellan aktörerna i ett byggprojekt. Eftersom europeiska direktiv hänvisar till europeiska standarder innebär det att man inte längre kan hänvisa till andra format för datautbyte av BIM-modeller. För BIM är IFC-formatet mycket viktigt. Det är ett öppet format som säkerställer att det är möjligt att använda det verktyg du vill ha. Syftet med IFC är att utveckla ett gratis filformat för utbyte av intelligenta 3D-modeller mellan olika yrkesgrupper inom bygg, landskap mm.

3. ISO 29481-2 Building information models – Information delivery manual – Part 2: Interaction framework.  

Detta är en standard som definierar metoden för informationsutbyte mellan olika aktörer. Det ska bidra till att processerna är transparenta, dokumenterbara och inte minst att de går att reproducera.

Stora aktörer som Statsbygg har använt öppna BIM-standarder i sina projekt sedan början av 2000-talet. Det finns därför kompetens och digitala lösningar för en komplett övergång till användning av öppen BIM i byggfastigheter. Detta gör det möjligt att göra det stora skiftet från statiska och svårhanterliga pdf-filer till dynamisk, digital och maskinläsbar produktdokumentation som kan prata direkt med BIM-modeller.

Det finns även två andra standarder som är viktiga för utvecklingen av BIM:

4. ISO 19650-1:2018 Strukturering av information om byggd miljö - Informationshantering genom byggnadsinformationsmodellering (BIM) - Del 1: Begrepp och principer

ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets

Detta är en internationell standard som gäller för byggnader under hela deras livscykel, inklusive strategisk planering, initial design, konstruktion, utveckling, dokumentation, konstruktion, daglig drift, underhåll, rehabilitering och rivning. Denna ingår i Svensk Standard och kan anpassas till projekt av alla storlekar.

5. BSAB-std Svensk Byggtjänst - BSAB (byggtjanst.se) BIP-std BIP - Building Information Properties - Ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter (bipkoder.se)

Denna standard tillhandahåller en specifikation av BIM-objekttyper för utbyte mellan programvara. Detta inkluderar både generiska och produktspecifika objekttyper samt användning av IFC och dataordböcker.

Det viktigaste som uppnås genom att etablera standarder är att ett ramverk etableras som bidrar till att underlätta samverkan över kompetens och landsgränser. Det är ett sätt att underlätta en gemensam europeisk marknad inom byggsektorn. Eftersom vi ligger så långt fram i Sverige är det också viktigt för den svenska byggbranschen. Det skapar möjligheter att utöka marknaderna för aktörer som redan är vana vid att arbeta inom dessa standarder.

slimbim2022

5. Vad är slimBIM?

slimBIM är en enklare version av en BIM-modell med större fokus på geometri. En slimBIM innehåller de viktiga strukturerna i en byggnad som väggar, tak och golv, dörrar och fönster etc. Dessutom läggs rum och eventuella rumsfunktioner in.

 • slimBIM är ett kostnadseffektivt sätt att snabbt komma igång med att utnyttja BIM för bland annat förvaltning av befintliga byggnader. Kärnan är att du inte behöver en fullfjädrad modell för att ta till sig BIM och skörda lågt hängande vinster.

 • slimBIM, som en fullfjädrad BIM-modell, kan kopplas till sensorer som möjliggör ett IoT-nätverk. Resultatet är en smartare byggnad och du har tagit första steget mot en mer komplett BIM.

 • En slimBIM innehåller eller har en länk till produktdata och information om tillverkare, miljödata, garantitid, underhållsintervall etc. Det gör det möjligt att ha prediktivt underhåll, eftersom modellen kan förutse när behov av underhåll kommer att uppstå. Det innebär till exempel att enskilda delar som fönster kan bytas ut innan garantitiden går ut.

På objektnivå är det mest mängden information som gör skillnaden mellan liten och stor BIM.

Du kan läsa mer om prediktivt underhåll på vår temasida om allt om digital tvilling nedan.

ALLT OM DIGITALA TVILLINGAR

Att skapa en slimBIM är enkelt

En slimBIM skapas ofta av befintliga ritningar i PDF- eller DWG-format, som ligger till grund för modellen. Du kan även använda punktmoln/laserskanning, om det är stora avvikelser mellan ritningarna och den befintliga byggnaden. Du behöver inte lägga mycket resurser, och det är inte komplicerat att komma igång. Du kommer långt och kan spara mycket pengar i ett tidigt skede, genom att använda teknik i förvaltningen och driften av ditt fastighetsbestånd.

Något så enkelt som att ha full kontroll över varje kvadratmeter av byggnaderna du äger kan ge omedelbart värde. Kanske är kontorsytan du hyr ut 10 kvadratmeter större än beräknat? Då ska hyran spegla det. Dessutom får du en möjlighet att enkelt illustrera och presentera de värderingar du står för. Modellen kan användas i försäljning eller som arkiv för lagstadgade ritningar såsom brandritningar. En enkel BIM kan också ge dig en översikt över mängder för t.ex. färg och golvytor mm.

Du kan läsa mer om fördelarna med att använda en digital tvilling nedan!

ALLT OM DIGITALA TVILLINGAR

6. Vad är BIM-objekt?

BIM-objekt kan antingen vara generiska så att de imiterar det man vill bygga med, eller produktspecifika från en tillverkare eller leverantör av t.ex. byggmaterial. Arkitekten eller andra som projekterar med BIM kan då använda realistiska objekt för att visualisera, beskriva och/eller dokumentera produkter och lösningar på ett bättre sätt. Detta ökar kommunikations- och beslutsförmågan för alla inblandade. En tillverkare använder objekten mest som ett marknadsföringsverktyg, men de kan också användas vid planering av leverans och försäljning till kunder med hjälp av illustrationer av möjliga lösningar mm.

Ett minimikrav för ett BIM-objekt är att objekten har en ungefärlig fysisk geometri och utseende som motsvarar den produkt det ska representera. Dessutom vill en tillverkare också kunna ange den mest relevanta produktdatan. I BIM-verktygen finns även generella objekt som kan användas som utgångspunkt, såsom fönster, möbler och annan inredning som inte är produktspecifik. Dessa är parametriska och kan ställas in så att de har ungefär samma utseende och form som produkten den ska representera.

Tillverkarspecifika objekt finns vanligtvis tillgängliga via de enskilda tillverkarnas hemsidor. Det finns separata format för BIM-objekt i BIM-program som Archicad och Revit.

Dessutom kan du komplettera med andra filformat som IFC, DWG, Sketchup, Rhino och 3ds till exempel. Dessa är inte parametriska som de ursprungliga BIM-programmen. Det betyder att de är statiska i storlek och form de kommer i. Med undantag för IFC-formatet kan dessa inte innehålla mycket produktinformation med undantag för produktnamnet.

7. Vilka roller är viktiga i ett BIM-projekt?

BIM-koordinatorn – en opartisk problemlösare

BIM-samordnaren har en nyckelroll i ett BIM-projekt. Han har det övergripande ansvaret för att följa upp att leverans och genomförande sker enligt plan. BIM-samordnaren ska kontrollera informationsnivån och kvaliteten på BIM:erna (modellerna) från de olika disciplinerna. Förutom att kontrollera byggbarheten av sammanställda tvärvetenskapliga modeller. BIM-samordnaren kan vara ett stöd till projektledaren, eller så kan det vara projektledaren, om den personen har nödvändig BIM-kompetens.

Det är mycket viktigt att det finns en konkret prestationsbeskrivning för BIM-samordnaren på samma nivå som de enskilda ämnena. BIM-samordnaren ska inte vara för "verktygsorienterad". Hon ska vara medveten om sin roll och sitt ansvar gentemot absolut alla ämnen och fungera som en opartisk problemlösare i projektgruppen.

Kurser 1600x1200 2

BIM-ANSVARIG

Det enskilda ämnets interna samordnare som ansvarar för att modeller kontrolleras och levereras i enlighet med ämnesområdets ansvar i kontraktet/avtalet. Innehar också ofta rollen som det enskilda ämnets superanvändare med större kunskap om BIM och IFC.

BIM INGENJÖR

En BIM-ingenjör har en grundläggande ingenjörsutbildning och är specialiserad på BIM. Typiska arbetsuppgifter en BIM-ingenjör utför är uppföljning av beräkning, planering och samordning.

BIM-OPERATÖR ELLER BIM-TEKNIKER

En BIM-tekniker är typiskt sett utbildad på yrkesskola och har certifikat som snickare eller installatör etc. Utbildningen ger kompetens i 3D-modellering av konstruktioner och interaktionsmetoder och samordning. BIM-operatörer har ofta bred erfarenhet av olika BIM-verktyg och 3D-visualisering. Rollen utför ofta uppdatering av ritningar, areaberäkningar, upprättande av brandtekniska ritningar m.m.

PROJEKTINGENJÖR/KALKYLATOR

Använder BIM för beräkning och kvantitetsberäkning, gör anpassningar/ändringar för att bygga mer rationellt etc. samt prissättning av byggprojekt. Han får oftast modellen från designdisciplinerna som arkitekt, ingenjör, byggnadsteknik, ventilation och el, men kan också skapa enkla modeller för egna ändamål från ritningar mm.

FDV INGENJÖR/TEKNIKER

Använder BIM-modellen för förvaltning och drift av fastighetsbeståndet.

After Party 2

8. Hur bidrar BIM till hållbarhet i projekt?

Bygg- och fastighetsbranschen är en betydande förorenare och det har funnits, och kommer att bli, skärpta krav på utsläpp.

Under 2019 presenterades rapporten om Europas gröna avtal (European Green Deal) av EU-kommissionen. Det är en strategi för grön tillväxt som kommer att säkerställa ett mer hållbart och konkurrenskraftigt Europa. EU-klassificeringen är en del av denna strategi. Syftet är att bidra till ökade privata investeringar i ekonomisk verksamhet som bidrar till det gröna skiftet i Europa.

Det finns tre huvudkrav för att en verksamhet ska klassas som hållbar:

1. Verksamheten ska bidra till att uppfylla ett av EU:s 6 definierade hållbarhetsmål. (Mål nummer 4 är att gå över till en cirkulär ekonomi.)

2. Verksamheten får inte nämnvärt skada något av de övriga hållbarhetsmålen

3. Verksamheten ska uppfylla minimikrav för sociala förhållanden och styrning, till exempel mänskliga rättigheter.

I praktiken innebär det bland annat för bygg- och fastighetsbranschen att om man ska bygga eller sanera får man bättre förutsättningar för räntor och lån, om verksamheten är hållbar. Syftet är att stimulera investeringar i bygg- och fastighetsbranschen att ställa om mot energieffektiva byggnader. EU vill också få till stånd en standardisering av energiklasser och införa krav på att 15 % av alla kommersiella byggnader med sämst energiklass ska rustas upp till 2027. Konsekvenserna kan bli stora för fastighetsinvesterare.

Om du köper en byggnad som hamnar i en dålig energiklass kan det innebära att du kan bli skyldig att sanera den innan du kan hyra ut den. Ett sådant krav kommer därför att betyda mycket för både säljare och köpare på marknaden. EU har också ett förslag på remiss som kräver användning av digitala tvillingar i alla nya "gröna" byggnader över 5 000 kvadratmeter. När EU vill det kommer kravet så småningom även till Sverige. Globalt står byggbranschen för 50 % av all råvaruutvinning och för 35 % av allt avfall enligt EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

BIM kan vara en betydande bidragsgivare till att minska bygg- och fastighetsbranschens klimatavtryck. I Sverige administrerar den ideella organisationen Sweden Green Building Council (SGBC), BREEAM, den första miljöcertifieringen för byggnader som kom 2012. I Sverige står byggbranschen för 20% av alla utsläpp av växthusgaser.

Grønn Byggallianse har därför skapat en klimatkur med 5 åtgärder för att halvera utsläppen. BIM kan bidra till att alla åtgärder förverkligas. Åtgärderna är:

1. RIV MINDRE

Det mest miljövänliga är att inte bygga något nytt. Det mest miljövänliga är att inte bygga något nytt. Varje år jämnas många byggnader med marken, trots att många av dem håller bra kvalitet. Trots det hinner de ändå inte ens fylla 40 år innan de får dödsdomen. Detta är varken god ekonomi eller hållbart.

2. ÅTERANVÄND MER MATERIAL

Det handlar till exempel om att ta ett fönster från en byggnad och använda det i ett nytt. Återanvändning skiljer sig från återanvändning genom att man använder en produkt till samma sak om och om igen. EU:s gröna avtal innehåller också en handlingsplan för en cirkulär ekonomi.Den globala cirkulariteten mäts till 8,6%, medan siffran för Sverige är så låg som 3,4%. Circularity Gap Report Sweden från 2022 visar att 97,6% av det material vi konsumerar varje år INTE förs tillbaka in i kretsloppet. Det finns stor potential här.

3. VÄLJ LÖSNINGAR OCH BYGGPRODUKTER SOM GER LÄGRE UTSLÄPP I ETT LIVSCYKEL PERSPEKTIV

Det finns inga bra lösningar för att identifiera vilka lösningar och byggmaterial som finns på marknaden idag. Den typ av information du behöver för att göra bedömningen är "dold" i pdf-filer som inte är maskinläsbara. Genom att digitalisera dessa blir det möjligt att slå upp och jämföra data från en digital tvilling. Det har kommit en ny ISO-standard, ISO 22057, EPD för BIM, det vill säga en maskinläsbar miljöproduktdeklaration. EPD:er är mycket eftertraktade inom bygg- och fastighetsbranschen. Byggare efterfrågar ofta EPD:er som kan svara på om produkter är miljövänliga eller inte under hela deras livscykel.

4. HA 100% FOSSILFRIA OCH UTSLÄPPSFRIA BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPLATSER

Vägen till fossilfria byggarbetsplatser förkortas genom att använda BIM. BIM gör det ännu enklare att ta fram försnitt, moduler och element som levereras färdiga på byggarbetsplatsen. Alla dessa tre är exempel på industriell produktion som leder till mindre svinn bara för att BIM minskar antalet fel. Industriell produktion i kombination med BIM har följande fördelar:

 • Ökad kommunikationsförmåga, så att det går att kontrollera fel och avvikelser innan man bygger.
 • Du sparar tid genom att använda färdigskurna längder och dimensioner som kvalitetssäkras av BIM-programmet.
 • Det ger ökad säkerhet för precision och korrekta kvantiteter och leveranser genom BIM.
 • Ökad effektivitet, eftersom byggnaden går snabbare att sätta upp. Något som till exempel ger tät bebyggelse vid en tidigare tidpunkt.
 • Mindre avfall och transporter ger betydande miljövinster.
 • Det blir färre fel och brister i projektet, mindre transportbehov och ökad kvalitet.

5. ENERGIEFFEKTIVISERING AV BEFINTLIGA BYGGNADER 

Det är en av de viktigaste fördelarna med att anta en BIM-modell. Du sätter upp sensorer i den fysiska byggnaden som ger information om det aktuella tillståndet till den digitala modellen – en digital tvilling. Genom att använda artificiell intelligens kan den digitala tvillingen visa var det finns störst förbättringsmöjligheter. Det som inte går att mäta kan inte förbättras.

Vill du veta mer om digitala tvillingar? Här hittar du den ultimata guiden till digitala tvillingar inom bygg- och fastighetsbranschen.

De teknikmedvetna fastighetsägarna vinner framtiden.

Du kan därför hitta den lägst hängande frukten genom att använda slimBIM i dina befintliga byggnader. Då kan du snabbt identifiera vilka åtgärder som bidrar mest till energieffektivisering och återanvändning. Det är ingen slump att åtgärd nr 1 inte är att riva. Det är den viktigaste klimatåtgärden. Bygg inget nytt utan gör förbättringar av det fastighetsbestånd du redan har genom att använda smart teknik, så att de blir mer miljövänliga. Det finns potential att spara stora resurser i både bygg- och driftfasen genom att använda BIM. I framtiden kommer de fastighetsägare som är bra på att utnyttja de möjligheter som ligger i tekniken att överleva.

Kontakt oss

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa dig med.

Vill du ha en demonstration av hur våra lösningar kan bidra till ökad effektivitet? Vi ger dig en skräddarsydd lösning utefter just dina specifika behov. Helt utan kostnad eller förpliktelse förstås.

Vi finns även tillgängliga om du bara vill ha en introduktionsprat om dina behov och utmaningar.

Beskriv gärna vad du vill veta mer om så att vi snabbt kan ge dig den hjälp du behöver.

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.