anavitor lca

Life Cycle Assessment för byggbranschen

Life Cycle Assessment (LCA) är ett verktyg som används för att utvärdera miljöpåverkan från en produkt, process eller aktivitet under hela dess livscykel, från råvaruutvinning till bortskaffande.

Inom byggbranschen används LCA för att bedöma miljökonsekvenserna av uppförande, drift och avveckling av byggnader.

Genom att förstå miljöpåverkan från en byggnad under hela dess livscykel kan designers och utvecklare identifiera möjligheter att minska dessa effekter och skapa mer hållbara byggnader.

buildings with trees in front

LÄS MER OM ANAVITOR LCA - DESIGNA SMART, BYGG HÅLLBART

Utforska hur verktyget Anavitor LCA fungerar i praktiken.
MER OM ANAVITOR LCA
lobby with green plants

Vilka fördelar kan byggbranschen ta del av genom att bruka LCA?

  • LCA kan hjälpa till att designa och bygga mer hållbara byggnader och minskar den totala miljöpåverkan från den byggda miljön.

  • Många myndigheter och organisationer har implementerat föreskrifter och standarder som kräver eller uppmuntrar användningen av LCA i byggbranschen.

  • LCA kan hjälpa företag att visa efterlevnad av förordningar och standarder och förbättra bärkraftiga kvalifikationer.

  • Med ökande efterfrågan från kunder och partners på mer hållbara byggnader kan LCA hjälpa till och anpassa sig till denna efterfrågan och skapa en konkurrensfördel.

  • LCA kan hjälpa företag att identifiera kostnadseffektiva sätt att minska miljöpåverkan från byggnader, vilket leder till långsiktiga kostnadsbesparingar och förbättrad ekonomisk prestanda.

VILKA ÄR STEGEN FÖR ATT GENOMFÖRA EN LCA FÖR ETT BYGGPROJEKT?

  1. Bestäm omfattning och funktionsenhet för LCA för ditt byggprojekt: Detta inkluderar att definiera vilka delar av byggnadens livscykel som ska studeras och vilken standardmåttenhet som ska användas för att jämföra miljöpåverkan.

  2. Samla in data om byggnadens alla insatsfaktorer och miljöpåverkan: Detta inkluderar att samla in information om material, energi och resurser som används i byggnadens livscykel, samt miljöpåverkan som utsläpp av växthusgaser och avfall. Data kan samlas in genom platsbesök, intervjuer med projektteammedlemmar och produktdatablad.

  3. Analysera data med hjälp av programvara för att beräkna miljöpåverkan: Det finns olika mjukvarupaket tillgängliga som kan användas för att genomföra LCA. Dessa mjukvarupaket kan användas för att beräkna miljöpåverkan från byggnadens livscykel baserat på data som samlats in i steg 2.

  4. Identifiera förbättringsmöjligheter från analysresultaten: Nästa steg är att tolka resultaten av analysen och identifiera förbättringsmöjligheter, såsom vilka livscykelstadier som har störst miljöpåverkan och se över möjligheterna för att minska dessa effekter.

  5. Kommunicera resultaten till intressenter: Resultaten av LCA bör kommuniceras till intressenter som byggnadsägare, konstruktörer och myndigheter för att förstå byggnadens miljöpåverkan, identifiera möjligheter till förbättringar och visa efterlevnad av regler och standarder, samt förbättra hållbarhetes kvalifikationer.

Nordic BIM Group erbjuder Anavitor LCA som ett rekommenderat verktyg för hantering av LCA

Anavitor LCA är en programvara för LCA som integreras med byggnadsinformationsmodellering (BIM) och ansluter till lokala miljödatabaser. Den använder tillverkarnas miljöproduktdeklarationer (EPD) för att korrekt bedöma miljöpåverkan från bygg- och infrastrukturprojekt.

Anavitor LCA hjälper kunder att fastställa och minska miljöpåverkan från deras bygg- och infrastrukturprojekt, genom att överväga design, material och transporter. Genom att integrera Anavitor LCA med Building Information Modeling (BIM) ökas noggrannheten i LCA, vilket gör det möjligt att fatta ansvarsfulla och ekonomiskt sunda beslut för alla typer av projekt, inklusive nybyggnation, renoveringar och rivningar.

MER OM ANAVITOR LCA
INPUT (2)
Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.