Allt om openBIM

1. Vad är OpenBIM: En omfattande introduktion

OpenBIM, som står för Open Building Information Modeling, är en transformativt metod för samverkan inom design, utförande och drift av byggnader.

Denna metod är rotad i öppna standarder och arbetsflöden och syftar till att övervinna de utmaningar som traditionella BIM-metoder (Building Information Modeling) står inför. Till skillnad från traditionell BIM, som ofta är inriktad på proprietär programvara som inte alltid samspelar smidigt med andra, erbjuder OpenBIM en universell lösning som betonar sömlös interoperabilitet mellan olika BIM-programvaruverktyg.

Utvecklat av buildingSMART, ett globalt konsortium av professionella inom byggbranschen som är dedikerade till att främja den byggda miljön genom öppna datastandarder, främjar openBIM verklig interoperabilitet inom arkitektur, ingenjörskonst och konstruktion (AEC). Nyckeln till dess ramverk är datamodellen Industry Foundation Classes (IFC), utformad för att säkerställa att data förblir tillgänglig och underhållsbar under hela en byggnads livscykel, från dess första skisser till dess slutliga rivning.   

Det som skiljer openBIM åt är dess löfte om samarbetspotential. I traditionella, slutna BIM-miljöer kan datautbyte hindras av mjukvaruinkompatibilitet, vilket leder till ineffektivitet, fel och projektförseningar. OpenBIM tillhandahåller däremot ett gemensamt språk och dataformat som gör att alla projektintressenter kan samarbeta effektivt, oavsett vilken mjukvara de har valt. Genom att underlätta datadelning och underhåll via universellt tillgängliga format främjas ett mer integrerat tillvägagångssätt för byggnadsdesign och förvaltning, samtidigt som risken för kostsamma misstag minskar.

Fördelarna med detta tillvägagångssätt är många. 

Förbättrat samarbete, förbättrad interoperabilitet och ökad effektivitet toppar listan. Team kan arbeta unisont, dela information problemfritt och kringgå de vanliga vägspärrarna som orsakas av inkompatibla programvaruverktyg. De resulterande fördelarna inkluderar kostnadsbesparingar, förhöjd projektkvalitet och snabbare leverans. Mer än bara ett tekniskt framsteg symboliserar openBIM en kulturell förändring inom AEC-branschen. Det förespråkar en anda av samarbete, transparens och ett övergripande engagemang för att höja kvaliteten, effektiviteten och hållbarheten i vår byggda värld. 

2. Vem är openBIM till för?

OpenBIM fokuserar på öppna och interoperabla standarder för att effektivt dela information genom hela byggnadens livscykel. Det är avsett att gynna ett brett spektrum av användare och målgrupper inom arkitektur-, ingenjörs- och byggbranschen. Låt oss utforska detta mer i detalj: 

 1. Arkitekter:

OpenBIM riktar sig till arkitekter som strävar efter att skapa detaljerade 3D-modeller för sina byggprojekt. Genom att möjliggöra sömlös samarbete med andra intressenter säkerställer OpenBIM att designavsikterna förmedlas korrekt genom hela projektets gång.

 1. Ingenjörer:

Byggnadsingenjörer, maskiningenjörer och elektroingenjörer kan alla dra nytta av openBIM. De kan använda öppna standarder för att integrera sina specialiserade modeller i den övergripande byggnadsdesignen, vilket säkerställer att alla system fungerar harmoniskt tillsammans. 

person icon
 1. Entreprenörer:

Entreprenörer använder openBIM för att få tillgång till detaljerade 3D-modeller och byggdokument. Detta underlättar exakt planering, kostnadsuppskattning och projektplanering. Dessutom möjliggör det en smidig samordning mellan olika byggteam.

 1. Byggnadsägare och anläggningschefer:

OpenBIM är värdefullt för fastighetsägare och anläggningsförvaltare som behöver tillgång till korrekt as-built-information. Genom att nyttja openBIM kan de effektivt hantera uppgifter såsom underhåll, energiförbrukning och utnyttjande av utrymme.

 1. Myndigheter och tillsynsorgan:

Statliga myndigheter och tillsynsorgan kan kräva openBIM för efterlevnad och dokumentation. Öppna standarder säkerställer att projekt uppfyller regulatoriska standarder och är tillgängliga för inspektion. 

 1. BIM-programutvecklare:

Företag och individer som utvecklar BIM-programvara drar nytta av openBIM genom att anamma öppna standarder. Detta möjliggör kompatibilitet med ett bredare spektrum av verktyg och ökar därmed attraktiviteten på marknaden för deras programvara.

 1. Utbildare och forskare:

Utbildningsinstitutioner använder openBIM för att undervisa studenter om moderna byggmetoder och samverkande designprocesser. Dessutom ger openBIM forskare möjlighet att studera och förbättra metoder inom området.

 1. Tillverkare och leverantörer:

Företag som tillverkar byggmaterial eller levererar byggkomponenter kan använda openBIM för att säkerställa att deras produkter integreras sömlöst i byggprojekt. Detta kan hjälpa till vid produktspecifikation och upphandling. 

 1. Miljö- och hållbarhetskonsulter:

De som fokuserar på hållbarhet och miljöaspekter av byggnader kan använda openBIM för att modellera och analysera energieffektivitet, miljöpåverkan och andra gröna byggnadsfunktioner. 

 1. Projektledare:

Projektledare förlitar sig på openBIM för att övervaka de olika aspekterna av ett byggprojekt, från budgetering och schemaläggning till resursallokering och riskhantering. 

Sammanfattningsvis är openBIM ett samarbetande och öppet förhållningssätt till byggnadsdesign och konstruktion som betjänar ett brett spektrum av intressenter inom AEC-branschen. Dess öppna standarder och interoperabilitet gör det till ett kraftfullt verktyg för att förbättra kommunikationen, minska felen och förbättra den övergripande effektiviteten i byggprojekt. 

3.Hur ser processen för openBIM ut?

OpenBIM-processen är iterativ och kontinuerlig, vilket möjliggör förbättrad kommunikation, minskade fel och mer informerat beslutsfattande genom hela byggnadens livscykel. Den säkerställer att byggnadsinformationen förblir tillgänglig och uppdaterad, vilket gynnar alla parter som är involverade i byggandet och förvaltningen av anläggningen.

 1. Projektinitiering:

Definiera projektmål, mål och krav. 

Bestäm projektets omfattning, budget och tidslinje. 

 1. Konceptuell design:

Utveckla inledande designkoncept med hjälp av BIM-programvara. 

Skapa 3D-modeller och grundläggande byggnadsinformation. 

 1. Samarbete och samordning:

Främja samarbete mellan intressenter, inklusive arkitekter, ingenjörer och entreprenörer.

Utbyte av BIM-modeller och data för att säkerställa samordning. 

 1. Detaljerad design och dokumentation:

Skapa detaljerade BIM-modeller och dokumentation för arkitektoniska, strukturella, mekaniska och elektriska system. 

 1. Specifikationer och datautbyte:

Integrera specifikationer och produktdata i BIM-modeller. 

Möjliggöra sömlöst utbyte av information relaterad till byggmaterial och komponenter.  

 1. Byggnadsplanering:

Använd BIM-modeller och dokumentation för byggplanering, schemaläggning, resursallokering och kostnadsuppskattning.   

 1. Konstruktion:

Utför konstruktionsaktiviteter samtidigt som du refererar till BIM-modeller för att säkerställa överensstämmelse med designavsikten.

Identifiera och åtgärda avvikelser eller problem i realtid. 

 1. Byggd dokumentation:

Uppdatera BIM-modellen för att återspegla de faktiska förhållandena i byggnaden efter bygget. 

Denna information är värdefull för anläggningsförvaltning och framtida renoveringar. 

 1. Anläggningsförvaltning och drift:

Använd BIM-modellen för löpande förvaltning av anläggningar, inklusive underhåll, energioptimering och utrymmesutnyttjande. 

 1. Renoveringar och eftermontering:  

Använd BIM-modellen som referens för framtida renoveringar eller eftermonteringsprojekt, vilket säkerställer sömlös integration. 

 1. Datautbyte och interoperabilitet:

Upprätthåll datautbyte med öppna standarder som IFC och BuildingSMART. 

Säkerställ kompatibilitet mellan olika BIM-programvaruverktyg. 

 1. Kontinuerligt samarbete:

Främja pågående samarbete och kommunikation mellan intressenter för att stödja uppdateringar och underhåll av byggnadsinformation. 

4. Vilka är openBIM-standarderna?

OpenBIM-standarder spelar en avgörande roll för att underlätta samarbete och interoperabilitet inom byggprojekt. Inom ramen för OpenBIM används flera nyckelstandarder, var och en utformad för ett specifikt syfte för att förbättra informationsutbytet och samordningen mellan intressenter. De främsta OpenBIM-standarderna inkluderar:

Industry Foundation Classes (IFC): 

IFC utgör en grundläggande OpenBIM-standard som definierar den nödvändiga informationen för byggprojekt. Den fungerar som en öppen och neutral datamodell som är utformad för att säkerställa interoperabilitet mellan olika BIM-programvaruverktyg. IFC lagrar data relaterad till byggnadselement, såsom väggar, golv och tak, samt andra komponenter som dörrar, fönster och elsystem. Denna standard möjliggör en sömlös utbyte av information mellan olika BIM-verktyg, vilket förbättrar samarbetet och minimerar fel. 

630x630 IFC

Building Collaboration Format (BCF): 

BCF är ett format som används för att kommunicera problem och förändringar inom byggprojekt. Det tillhandahåller ett strukturerat ramverk som tillåter projektintressenter att effektivt lyfta, spåra och lösa problem. Genom BCF kan intressenter rapportera och diskutera frågor på ett standardiserat sätt, vilket säkerställer snabba lösningar. BCF underlättar även kommunikationen mellan olika BIM-programvaruverktyg, vilket förbättrar samarbetet och minskar risken för projektförseningar.

Construction Operations Building Information Exchange (COBie): 

COBie är ett datautbytesformat specifikt designat för att fånga och dela information om byggnadstillgångar. Det lagrar data relaterade till byggnadskomponenter, såsom utrustning och system, samt information om garantier och underhållskrav. COBie säkerställer en enhetlig och uppdaterad informationskälla om byggnadstillgångar för alla projektintressenter. I likhet med IFC och BCF stöder COBie datautbyte mellan olika BIM-programvaruverktyg, vilket främjar en gemensam förståelse för byggnadstillgångar.

Dessa OpenBIM-standarder ger tillsammans projektintressenter möjlighet att utbyta information sömlöst och samarbeta effektivt. Genom att etablera ett gemensamt språk och dataformat för BIM-data förbättrar OpenBIM-standarder interoperabiliteten och bidrar till att minska fel och förseningar i byggprojekt. Detta harmoniserade tillvägagångssätt för datautbyte främjar smidigare kommunikation och leder i slutändan till mer effektiva och framgångsrika byggprocesser.

5. Vilka verktyg används i openBIM-processen?

Tillgången till verktyg utgör en grundpelare som gör öppnaBIM-arbetsflöden tillgängliga och praktiska. Som tur är finns det en mångfald av verktyg och mjukvarupaket tillgängliga för att skapa, utbyta och hantera openBIM-data. Nedan följer några av de mest betydande kategorierna av verktyg för openBIM:

 1. BIM-författarverktyg

BIM-författarverktyg är grunden för openBIM-arbetsflöden. Dessa mjukvaruverktyg används för att skapa detaljerade digitala modeller av byggnader och infrastrukturprojekt. Genom dessa verktyg kan arkitekter, ingenjörer och designers utveckla 3D-modeller som rymmer omfattande information om projektet. Några av de populära BIM-författarverktygen inkluderar: 

630x630 Archicad produktsida grön

Graphisoft Archicad: Känd för sitt användarvänliga gränssnitt och kraftfulla modelleringsmöjligheter, är Archicad flitigt använt för arkitektonisk design. 

Autodesk Revit: En omfattande BIM-plattform som täcker arkitektur, ingenjörskonst och konstruktion, Revit är ett bra val för många proffs. 

Trimble Tekla: Tekla är känt för sina strukturella modelleringsmöjligheter och används ofta inom bygg- och verkstadssektorerna. 

 1. BIM-samarbetsverktyg

Effektiv kommunikation och samarbete mellan projektintressenter är avgörande i openBIM-arbetsflöden. BIM-samarbetsverktyg underlättar detta genom att tillhandahålla plattformar där team kan arbeta sömlöst tillsammans. Dessa verktyg inkluderar: 

BIMcloud: En plattform designad för BIM-samarbete och datahantering, särskilt användbar för storskaliga projekt. 

BIM 360: Autodesks molnbaserade lösning som gör det möjligt för multidisciplinära team att samarbeta och hantera projekt i realtid. 

Trimble Connect: En samarbetsplattform som stöder öppnaBIM-arbetsflöden och gör det möjligt för team att komma åt och dela projektdata.   

Asite: En molnbaserad samarbetsplattform som underlättar projektinformationsdelning och dokumenthantering. 

6. Exchange Data med BIM Data Exchange Tools

För att säkerställa interoperabilitet mellan olika BIM-författarverktyg och plattformar spelar datautbytesverktyg en avgörande roll. Dessa verktyg möjliggör sömlös överföring av data med standardformat som IFC (Industry Foundation Classes), COBie (Construction Operations Building Information Exchange) och BCF (BIM Collaboration Format). Några populära verktyg för datautbyte inkluderar: 

Solibri: Solibri är känt för sina modellkontroll- och valideringsmöjligheter och stöder även BCF för problemhantering. 

BIMcollab: En plattform som effektiviserar ärendehantering och kommunikation genom att använda BCF-standarden. 

ModelPort: Ett effektivt verktyg för datautbyte som hjälper till att överbrygga klyftan mellan olika BIM-applikationer. 

630x630 Computer Solibri

7. Hantera BIM: Datahanteringsverktyg  

Att hantera och analysera stora volymer BIM-data effektivt är avgörande för framgången med öppnaBIM-arbetsflöden. Datahanteringsverktyg ger möjlighet att organisera, komma åt och analysera BIM-data effektivt. Några anmärkningsvärda verktyg för datahantering inkluderar:   

BIM Track: En plattform utformad för problemspårning och projektkoordinering, som hjälper team att hantera BIM-data mer effektivt. 

BIMobject: En plattform för att hantera och komma åt BIM-objekt och innehåll, vilket gör det lättare att integrera specifika komponenter i projekt. 

Autodesk Forge: En molnbaserad plattform för utvecklare som gör det möjligt att skapa anpassade applikationer för att hantera och komma åt BIM-data. 

Smart BIM Objects by Nordic BIM Group

8. BIM-validerings- och analysverktyg 

Validering och analys är avgörande aspekter av openBIM-arbetsflöden, vilket säkerställer att BIM-data är korrekta och att byggnadens prestanda är optimerad. Några värdefulla verktyg i denna kategori inkluderar: 

Solibri: Utöver sina funktioner för datautbyte och problemhantering erbjuder Solibri modellkontroll och validering för att säkerställa datakvalitet.   

Autodesk Insight: Tillhandahåller energianalys- och simuleringsverktyg för att optimera byggnadens prestanda och hållbarhet. 

EnergyPlus: En avancerad simuleringsmotor för energimodellering och analys i BIM-projekt. 

Det är viktigt att hålla sig informerad om de senaste verktygen och bästa praxis för openBIM-arbetsflöden, eftersom området ständigt utvecklas. Användare kan få tillgång till en mängd resurser, inklusive onlineforum, branschevenemang och utbildningar, för att hålla sig uppdaterade med den senaste utvecklingen inom openBIM-verktyg och -tekniker. 

KONTAKTA OSS

Kontakta oss om det är något vi kan hjälpa dig med.

Vill du ha en demonstration av hur våra lösningar kan bidra till ökad effektivitet? Vi ger dig en skräddarsydd recension som visar hur dina behov kan lösas. Absolut ingen kostnad eller skyldighet förstås.

Vi finns även tillgängliga om du bara vill ha en introduktionsprat om dina behov och utmaningar.

Beskriv gärna vad du vill veta mer om så att vi snabbt kan ge dig den hjälp du behöver.

Behöver du support kan du snabbast få hjälp genom att kontakta oss här.

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.