Solibri säkrar kvalitén för BOX Bygg, från projekteringen till bygget

Författare

Love Jansson

Publiceringsdatum

Dec 1, 2020 7:22:00 PM

Det är enklare att åtgärda problem digitalt men besvärligare och mer kostsamt på byggarbetsplatsen. Därför kvalitetssäkrar Jonas Sjövall på BOX Bygg projekteringen med Solibri som kontrollerar och varnar för problem. Det leder till en stark informationskedja ända ut till bygget.

Med en högt automatiserad projektering höjs kvaliteten och byggprojektet sparar värdefull tid och pengar. På BOX Bygg handlar det om att göra rätt från början.

- Vi identifierar problem och brister så tidigt som möjligt, berättar Jonas Sjövall som arbetar med projektutveckling och projektering. Problemen är enkla att rätta till digitalt men är mycket kostsamt att genomföra på plats när bygget är i full gång.

BOX Bygg är ett Stockholmsbaserat entreprenadföretag med både kommersiella byggnader och bostäder i produktportföljen.

Lär dig mer om Solibri

Enkelt att granska modellens alla tusentals objekt

Under en projektering ska en mängd information kvalitetssäkras innan nästa steg kan tas i byggprocessen. Jonas börjar med att granska projektörernas modeller i det digitala verktyget Solibri. Det är ungefär ett tiotal som levereras i IFC-format från arkitekten, prefab-konstruktören, VVS-konsulten, markprojektören, el-konstruktören, landskapsarkitekten och andra projektörer.

- Först kontrolleras de tusentals objekten i respektive modell med Solibri så att de svarar mot de ställda krav som vi har på modellen. Vi tittar på geometrin, mängdkrav och informationskrav som exempelvis BIP-koder. Programmet visar i modellen det som inte lever upp till kraven och måste åtgärdas av projektören som justerar och skickar tillbaka en uppdaterad modell.

När det är klart ska hela byggprojektet granskas. Då läggs alla projektörers modeller ihop till en enda samordningsmodell för att studera hur de fungerar tillsammans och om det uppstår kollisioner. Det upptäcker Solibri automatiskt. Varje kontroll görs efter uppställda regler som finns i Solibri. De gäller internationellt. Därför har Nolliplan kompletterat med nationella regler efter svenska byggnormer och lagar.

- Det är fantastiskt! säger Jonas. Då sker kontrollen efter vad som gäller i Sverige och jag får mer tid över att fokusera på att lösa problemen.

BOX Bygg reportage
Solibri utför en avståndskontroll

Praktiskt med egna tillämpningar av regler

Byggreglerna är överlag generella, däremot är projektet unikt. Därför måste Jonas ibland justera regeln så att den blir tillämpbar. Om Solibri visar på en krock mellan två rör varav det ena är ett flexrör behövs ingen justering göras i modellen eftersom ett flexrör är lätt att flytta på i produktionen på bygget. Jonas justerar regeln och lägger till information om att just den här typen av rör med dessa egenskaper kan programmet bortse från. Flexrören kommer då inte att kontrolleras av Solibri och det minskar antal fel som programmet hittar.

Solibri varnar också om avstånden inte stämmer. Skulle exempelvis en belysningsknapp vara felaktigt placerad för nära dörröppningen, på dörrfodrets plats, då säger regeln till att installationen måste flyttas.

- Jag får också veta om det saknas något vilket är mycket bra när jag tar ut mängder, säger Jonas. Om en regel säger att alla innerväggar ska ha kopplingar både uppe och nere mot bjälklagret så kontrollerar programmet detta. De väggar som inte motsvarar det här kravet visar programmet genom att isolera dessa och rödmarkerar dem.

För varje fel som Solibri hittar är det upp till Jonas att bedöma om det verkligen är ett problem som ska lösas eller inte, som exemplet med flexrören. Att programmet är så här noggrant är bra tycker Jonas eftersom det ökar säkerheten att alla uppkomna problem granskas och kan åtgärdas.

Solibri kollisonskontroll
Kollision med el stege

Stor nytta direkt på byggarbetsplatsen

Modellen är inte bara ett användbart verktyg under projekteringen utan även i produktionen där Solibri är en informationsbärare. Under granskningen av Solibris kontrollresultat kommer det fram uppgifter som man bäst löser på byggplatsen, till exempel att flytta flexröret.

- Det är bättre att peka på ett problem i modellen än i en ritning eller dokument. Jag skapar en presentation av problemet i programmet med en vy och en beskrivande text.

På bygget studerar personalen presentationen som finns i samordningsmodellen via Solibris Anywhere. Enligt vår rutin skriver vi inte ut pappersritningar längre utan använder oss av modellen i första hand. I arbetsberedningen och även när frågor uppstår under produktionen används modellen för att lättare visualisera problemet och på plats diskutera den bästa lösningen. Att använda modellen förenklar kommunikationen mellan olika aktörer och risken för missförstånd minimeras. Arbetet på bygget flyter smidigare och planeringen underlättas.

Solibri på byggplatsen
Jonas använder BIM på byggplatsen för arbetsberedning

- Byggledaren kan använda presentationerna i sina arbetsberedningar för att planlägga nästa moment i projektet. De kan också användas för att samordna entreprenörernas arbete på plats och visa hur man ligger till i tidsplanen. Presentationerna bidrar till att uppgifter inte glöms bort. De blir ett led i att kvalitetssäkra hela kedjan av insatser, från projektörernas modell som blir samverkansmodellen och ut till själva bygget.

- Ju fler problem och utmaningar vi kan hantera i projekteringen desto bättre är det för projektet. Det handlar om att göra rätt från början. Därför är det så betydelsefullt för BOX Bygg med en långt driven automatiserad projektering eftersom det kapar onödig tid i de stora projekten.

Dela denna blogg:

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.