Öppna standarder i AEC-branschen: Framtiden för hållbart byggande

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Oct 27, 2023 4:11:21 PM

Bygg- och verkstadsindustrin (AEC) står inför ett antal utmaningar. Trots att det är en av världens största industrier har det gått trögt att ta till sig ny teknik jämfört med andra sektorer. Branschen ställs inför kritiska frågor om effektivitet, kvalitetssäkring, kostnadskontroll och inte minst miljöansvar. Förutom teknisk långsamhet finns det ofta samordningsutmaningar mellan de många parter som är involverade i byggprojekt – från arkitekter och ingenjörer till entreprenörer och leverantörer. 

Så varför är dessa utmaningar så vanliga i AEC-branschen?  

Komplexitet: Byggprojekt är vanligtvis komplexa, med många variabler och okända faktorer. Detta kräver exakt kommunikation och samordning mellan alla inblandade parter. Men i många fall går viktig information förlorad eller missförstås på grund av bristande standardisering.   

Fragmentering: AEC-branschen består av en mängd av små och stora aktörer. Detta kan ofta leda till fragmenterade arbetsflöden, där varje enhet arbetar isolerat och använder olika mjukvara eller metoder. 

Kostnadspress: Med tunna marginaler och högt konkurrenstryck finns ett konstant tryck på att minska kostnaderna. Detta kan ibland leda till kortsiktiga beslut som påverkar kvaliteten eller hållbarheten i ett projekt. 

Miljöhänsyn: Det finns ett ökande tryck från både offentliga och privata aktörer att minska byggbranschens miljöavtryck. Från val av material till energieffektiva designlösningar måste industrin nu tänka grönt i alla faser av ett projekt.  

Teknologisk tröghet: Även om tekniken har potential att förändra AEC-industrin, har adoptionshastigheten varit långsam. Detta beror dels på höga initiala investeringskostnader, men också kulturellt motstånd mot förändring i en traditionellt inriktad bransch. 

I detta sammanhang representerar BIM och openBIM ett revolutionerande förhållningssätt till samarbete och datahantering. BIM som process och användningen av openBIM/IFC-filformat har potential att minska fragmentering, förbättra kommunikationen mellan parter, främja hållbara byggmetoder och påskynda teknisk innovation. 

Med korrekt implementering skapas potentialen att möta många av de ovan nämnda utmaningarna och leda branschen in i en ny era av effektivitet och hållbarhet. 

New call-to-action

EFFEKTIVITETSHÖJANDE TEKNIK: BIM OCH OPENBIM FÖRKLARAS KORT

Building Information Modeling, eller BIM, är mycket mer än en enkel 3D-modell. Genom BIM-processen skapas en detaljerad, digital representation av en byggnads fysiska och funktionella egenskaper. BIM-modellen fungerar som en samlingsplats där all information och historia om byggnaden integreras, från första idé till rivning och återanvändning av materialen i byggnaden.   

Eftersom denna information är dynamisk och kontinuerligt uppdaterad blir BIM-modellen en ovärderlig källa för beslutsfattande under hela byggnadens livscykel. I praktiken innebär det att alla förändringar, oavsett om det gäller design, konstruktion, drift eller underhåll, genom BIM-processen registreras och återspeglas i modellen. Detta säkerställer att alla inblandade parter har tillgång till aktuell och korrekt information, vilket minskar fel, sparar tid och resurser och stödjer hållbarhetsmål. 

OpenBIM representerar nästa steg i denna digitalisering. Medan BIM är själva modellen fokuserar openBIM på samarbete och interoperabilitet. Med öppna standarder som grundprincip för openBIM säkerställs att olika mjukvarulösningar kan "prata" med varandra. 

OpenBIM gör det möjligt för en arkitekt som använder en programvara att dela data med en ingenjör som använder en annan, utan att förlora viktig information. På så sätt stärks samordning, kvalitet och effektivitet i projekten. 

Läs artikeln 10 steg för bra BIM här. 

VÄGEN TILL HÅLLBARA BYGGNADER: INFORMERAT BESLUTSFATTANDE MED BIM 

Användningen av BIM förändrar radikalt sättet att fatta beslut inom AEC-branschen. Med en centraliserad och uppdaterad informationskälla kan arkitekter, ingenjörer och entreprenörer fatta databaserade beslut som direkt stöder hållbarhetsprinciper. Till exempel kan noggranna simuleringar av energianvändning, vattenförbrukning och ljusförhållanden utföras för att styra designval mot mer miljövänliga lösningar. Det innebär att en byggnad kan utformas för att utnyttja naturligt ljus optimalt, eller för att minska energibehovet med passiv design. Dessutom, med en detaljerad förståelse av material och resurser som används, kan avfallet minskas avsevärt. Detta är en lång väg för att säkerställa att byggprojekt inte bara är effektiva, utan också ansvarsfulla när det gäller deras miljöpåverkan. Med BIM i kärnan av projektutveckling blir hållbarhet inte bara en ambition, utan en integrerad del av byggprocessen.   

ÖPPNA STANDARDER I AKTION: INTEROPERABILITET OCH FRAMTIDSSÄKRING

En av de mest djupgående fördelarna med openBIM är dess förmåga att underlätta interoperabilitet. I ett landskap där olika aktörer använder olika digitala verktyg blir det avgörande att dessa verktyg kan "kommunicera" sömlöst med varandra. 

Interoperabilitet säkerställer att nödvändig information flyter obehindrat mellan olika BIM-verktyg och minskar risken för fel och missförstånd i byggprojekt. Vidare kan man med hjälp av standarder som BIM Collaboration Format (BCF) koppla feedback direkt till specifika objekt i BIM-modellen, vilket underlättar koordinering och revision. 

En annan viktig komponent i openBIM är dess fokus på transparens och oberoende från specifika mjukvaruleverantörer. Detta ger ökad flexibilitet eftersom team kan välja de bästa verktygen för jobbet utan att oroa sig för kompatibilitetsproblem. Genom att säkerställa att data förblir tillgänglig i en öppen standard garanterar openBIM en viss grad av framtidssäkring. Även när ny teknik introduceras kommer data fortfarande att vara tillgänglig och användbar.   

Läs artikeln Embracing the future: Hur AI och BIM förändrar byggbranschen och vad du behöver göra för att ligga i framkant, här.

HÅLLBARA BYGGNADER FRÅN BÖRJAN TILL SLUT: VÄRDET AV LIVSCYKELDATA

Livscykeldata ger en heltäckande översikt över en byggnad genom alla dess faser. Det innebär inte bara att ha information om byggnadens nuvarande skick, utan också om dess historia och potentiella framtid. Sådana data ger möjlighet att se helheten, från den första designskissen till byggnadens slutliga rivning eller återanvändning. 

Detta kontinuerliga informationsflöde är särskilt värdefullt när man fokuserar på hållbara mål. Genom att ha detaljerad insikt i aspekter som energianvändning, vattenförbrukning och CO2-utsläpp över tid kan ägare och operatörer fatta välgrundade beslut om hur byggnaden bäst ska drivas och underhållas på ett hållbart sätt.   

Livscykeldata, när de används på rätt sätt, kan driva strategier för energieffektivitet, avfallsminskning och övergripande hållbarhet. Detta bidrar inte bara till att spara kostnader på lång sikt, utan säkerställer också att byggnader bidrar positivt till miljön och samhället omkring dem.  

SLUTSATS 

Byggbranschen (AEC) står idag inför en rad utmaningar, men också stora möjligheter till förnyelse och hållbar tillväxt. Med införandet av öppna format i BIM tar branschen steget in i en ny era av digitalisering, samarbete och innovation. Öppna standarder främjar interoperabilitet och framtidssäkra investeringar, medan livscykeldata ger en djupare förståelse för byggnadens övergripande påverkan från början till slut. Genom teknik, transparens och välgrundat beslutsfattande kan AEC-industrin anamma en mer hållbar och effektiv framtid. 

Har du några frågor kring openBIM eller BIM i allmänhet? Välkommen att kontakta oss!

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.