Undvik inlåsning: 10 skäl att använda openBIM och öppna filformat för att främja ekonomisk hållbarhet i fastighetsförvaltningen

Författare

Frida Alfredson

Publiceringsdatum

Oct 15, 2023 11:46:00 AM

Fastighetsbranschen måste navigera i en komplex tid, både ekonomiskt och med hänsyn till digitalisering och hållbarhet. För dig som är fastighetsförvaltare eller ägare spelar valet av digital infrastruktur en avgörande roll för förvaltningen av dina fastigheter både här och nu och för att trygga din framtid. 

Medellivslängden för en byggnad anses vara runt 60 år. Den tekniska utvecklingen kommer inte att sakta ner, filformat, datorprogram och teknik förändras, så hur kan du säkerställa att din BIM-modell är läsbar och kan användas i framtiden? 

HUR VIKTIG ÄR FDV-DOKUMENTATIONEN I FÖRVALTNINGSFASEN FÖR BYGGNADENS LIVSLÄNGD? 

FDV-dokumentationen är central i förvaltningsfasen av en fastighet. Denna dokumentation ger en detaljerad översikt över alla aspekter av en byggnad, från material och system till underhållsrekommendationer, ända fram till den fas där byggnaden ska rivas och materialen återvinnas. Kraven på spårbarhet, redovisning av miljöavtryck och cirkulärt tänkande bara ökar och det är avgörande att kunna komma åt denna information, oavsett och över digitala verktyg och förändrade tekniska tider. 

New call-to-action

OPENBIM OCH IFC-FORMAT 

Open BIM sätter standarden för öppna filformat (Läs mer om buildingSmart och openBIM här.) och ett öppet förhållningssätt till byggnadsinformationsmodellering, byggt på IFC - industribasklasser. Initiativet syftar till att förenkla och förbättra både tillgången till och varaktigheten av den byggnadsinformation som finns i de digitala modellerna av din byggnad. Detta främjar samverkan mellan verktyg och professioner och bygger under hållbar utveckling och drift av byggnader som befinner sig i förvaltnings- och driftfas. 

Läs mer om BIM och openBIM här. 

New call-to-action

Här följer en djupdykning i 10 anledningar till varför du som fastighetsskötare bör välja open BIM och öppna filformat:

1. FRÄMJAR EKONOMISKT HÅLLBAR UTVECKLING

Inom fastighetsförvaltning är balansen mellan ekonomisk avkastning och bibehållande av fastighetsvärde avgörande. Traditionella system har ofta dolda kostnader, och detta begränsar ekonomisk tillväxt och tär på dina budgetar. Att vara beroende av en leverantör skapar osäkerhet och kan hindra flexibiliteten. Open BIM, baserad på IFC-standarder, ger en lösning genom att minska oförutsedda kostnader, erbjuda universell tillgång till din byggnadsinformation och säkerställa en mer stabil ekonomisk tillväxt över tid. 

2. ÖKAD FLEXIBILITET OCH ANPASSNINGSFÖRMÅGA 

Förändringar på fastighetsmarknaden är oundvikliga, med ständiga uppdateringar av lagstiftning och behov. Den traditionella metoden att anpassa FDV-dokumentationen är tidskrävande och dyr. Open BIM erbjuder en snabbare och mer kostnadseffektiv anpassning. Med denna metod kan förvaltare snabbt och effektivt justera dokumentation för att möta nya krav, säkerställa efterlevnad och maximera fastighetsvärdet. 

3. SKYDD AV KRITISK DATA 

FDV-dokumentationen för en byggnad utgör en viktig informationskälla. Med tekniska förändringar riskerar man att förlora tillgången till denna data. Open BIM, med sina öppna filformat, garanterar permanent åtkomst. Oavsett tekniska förändringar eller systemskiften säkerställer Open BIM att viktig dokumentation förblir tillgänglig, uppdaterad och skyddad mot förlust.

4. STÄRKER TVÄRVETENSKAPLIGT SAMARBETE

Fastighetsförvaltningen omfattar ett spektrum av yrken – från arkitekter till driftpersonal. Traditionella system kan förhindra effektivt samarbete över dessa discipliner. Open BIM bryter ned dessa barriärer genom att erbjuda ett enhetligt ramverk. Det innebär att alla inblandade parter kan samarbeta på ett sömlöst sätt, med säkerheten att alla har tillgång till samma, uppdaterade information. 

5. LÄNGRE LIVSLÄNGD FÖR INVESTERINGSVERKTYG 


Chefer ställs ofta inför dilemmat mellan att investera i dyra FDV-dokumentationsverktyg och rädslan för att dessa verktyg snabbt ska bli föråldrade och informationen otillgänglig. Open BIM, med sin betoning på öppna standarder, ger en lösning på detta. Genom att säkerställa att filformaten är kompatibla med alla verktyg som underlättar öppna standarder utökas FDV-dokumentationens relevans och förvaltare får mer värde för sina investeringar. 

6. DEMOKRATISERING AV KUNSKAP OCH RESURSER 

Kunskapsdelning är avgörande för att främja bästa praxis i alla branscher. Med openBIM blir denna delning enklare och effektivare. En "global community" ger en plattform för att dela utmaningar och hinder, och kollektiva lösningar kan utvecklas över nationsgränser och företag. Detta säkerställer en ständig förbättring av praktiken och en förstärkning av samhällskunskapen.   

7. MINSKAR PROJEKTRISKEN

Otillräcklig eller felaktig FDV-dokumentation kan få allvarliga ekonomiska och juridiska konsekvenser. OpenBIM tillhandahåller ett sätt att minimera dessa risker. Genom att säkerställa precision och fullständighet från projektets start hjälper openBIM chefer att undvika potentiella fallgropar och säkerställa framgången för sina projekt. 

8. OPTIMERING AV DRIFT OCH UNDERHÅLL 

Övergången från byggskede till drift kan ofta vara utmanande. OpenBIM underlättar denna övergång genom att integrera FDV-dokumentationen med byggnadsledningssystemen. Detta säkerställer sömlös integration, minskar driftskostnaderna och förbättrar byggnadens prestanda över tid. 

9. FRÄMJAR KONKURRENSKRAFT PÅ DEN GLOBALA MARKNADEN

I en globaliserad värld är internationell standardisering nyckeln till framgång. OpenBIM, med sitt globala erkännande, ger fastighetsförvaltare en fördel på denna marknad. Med standardiserad FDV-dokumentation kan förvaltare attrahera internationella investerare och hyresgäster och därmed expandera sin verksamhet globalt.  

10. FÖRBEREDER FÖR FRAMTIDA INNOVATION

Tekniska framsteg, som AI och IoT, förändrar hela tiden FDV-dokumentationslandskapet. Chefer som är förankrade i slutna system kan ha svårt att anpassa sig. Open BIM, med sitt fokus på öppna standarder, säkerställer att chefer är väl positionerade för att dra nytta av framtida innovationer, förbli relevanta och fortsätta att leverera värde. 

Läs mer om framtiden för BIM här. 

SLUTSATS

Användningen av openBIM och öppna filformat i fastighetsbranschen ger många fördelar, särskilt vad gäller hållbarhet, ekonomi och flexibilitet i en snabbt föränderlig teknologisk tidsålder. Det ger fastighetsförvaltare en robust lösning för att säkra, anpassa och optimera FDV-dokumentationen, samtidigt som den främjar global konkurrenskraft, förbereder dig för framtida tekniska innovationer och säkerställer god ekonomi i byggnadens driftsfas. Om du vill säkra dig för framtiden är open BIM vägen att gå. 

Prata med oss om openBIM idag!

KONTAKTA OSS

Dela denna blogg:

Copyrights © All Rights Reserved by Nordic BIM Group.