Building Information Modeling

BIM i går, i dag og i morgen

Hva er BIM?

BIM – Building Information Modeling eller bygningsinformasjonsmodellering på norsk er en prosess for å opprette og administrere informasjon om et bygg gjennom dets livssyklus.
BIM er kjernen i samarbeidet mellom de forskjellige partene:

 • Byggherre
 • Arkitekt
 • Entreprenør
 • Elektrikker
 • Rørlegger
 • Vedlikeholder (facility managment)
 • Myndigheter
 • Eiere av bygget
 • Brukere av bygget

Bidragsyterne er involvert i forskjellig grad avhengig av hvilken fase bygget er i. Typiske faser for et byggeprosjekt vil være planlegging, bygging, bruk, riving og gjenvinning.

Chuck_Eastman_in_2006
Chuck Eastman (Creative Commons license)

Når ble BIM tatt i bruk?

Mange tenker nok at BIM er forholdsvis nytt, men faktum er at det dukket opp allerede på 70-tallet da professor Chuck Eastman ved Carnegie-Mellon universitetet utviklet 3D-modelleringsløsninger for byggebransjen.

Begrepene «Building Description System» (BDS) og «Building Product Modelling» (BPM) ble benyttet inntil «Building Information Modeling» (BIM) ble etablert som begrep. Chuck Eastman regnes som «father of BIM». I tillegg til å drive forskning og undervisning ved forskjellige universiteter startet han også Formtek  som han senere solgte til Lockheed Martin

Hva er BIM idag?

BIM er tatt i bruk i stor utstrekning innen en del bransjer, mens andre foreløpig ikke har klart å nyttegjøre seg teknologien. For mange er det også en utfordring at selv om teknologien er tatt i bruk så utnyttes ikke potensiale fullt ut.


I en undersøkelse utført av NBS går det frem at 71% av byggebransjen i Storbrittannia bruker BIM idag og 25% svarer at de vil ta i bruk teknologien i løpet av de neste 5 årene. Ifølge rapporten Building Information Modeling Market 2020 var markedet for BIM USD 5,4 milliarder i 2020 og estimert til USD 10,7 milliarder i 2026.


Økte krav fra myndigheter setter ytterligere fart på bruken av BIM.

Hvordan ser en BIM prosess ut?

Som nevnt innledningsvis er ikke BIM en programvare, men en prosess.

BIM er i stor grad en samhandlingsprosess for generering og intelligent håndtering av et byggs data som oppstår gjennom byggets levetid.

Prosessen kan deles i fire faser:

 • Planleggings- og predesignfase
 • Designfase
 • Bygging- / Konstruksjonsfase
 • Driftsfase
BIM modell

Planleggings- og predesignfase

I denne fasen produserer arkitekten en modell som har fokus på hvordan bygget kan se ut. Modellen egner seg for å gi tredjeparter en presentasjon. Mange arkitekter bygger i denne fasen modeller som de bruker i konkurranser.

I denne fasen får man et estimat på kostnader og materialforbruk.

Eksisterende data om beliggenhet (geografi) og reguleringsplaner blir gjerne koblet på og verktøy som visualiserer området rundt bygget er mye brukt.

Når avklaringer mellom alle involverte parter er avklart kan prosjektet gå videre til designfasen.

Designfasen

I denne fasen detaljeres designet. BIM brukes til mengdeberegning, materialplanlegging, kostnadsoversikt og tidsestimater.

BIM bidrar i denne fasen sterkt til å gi kontroll på prosjektets rammer - kostnad, tid, omfang.

Partene involvert samhandler i modellen og aktuelle bidragsytere er ofte arkitekt, ingeniør, kalkulatør, planlegger og prosjektledere. Partene møtes regelmessig og kan dele sin innsikt og på den måten avdekke potensielle utfordringer og løse dem før de blir omfattende.

Ved å bruke verktøy for å kontrollere mulige feil i modellen avdekkes dette tidlig slik at man unngår kostbare feil på byggeplass.

Hvis precut og moduler benyttes i prosjektet vil disse bli spesifisert i denne fasen og bestilt hos leverandør.

Bygging- / Konstruksjonsfase

I denne fase starter produksjon av bygningselementer i henhold til spesifikasjonen i BIM. Underleverandører kobles inn og bestilling av materialer påbegynnes. Særlig vil det være viktig å få bestilt elementer som har lang ledetid tidlig.

Dataene i BIM benyttes til tidsplanlegging, spesifikke mengdeberegninger.

Ved å bruke verktøy som egner seg on-site på byggeplass sikrer man at designet følges.

Det gjøres også ekstra kræsjtester med kontrollverktøy for å avdekke potensielle problemer tidlig.

Simuleringer brukes i denne fasen for å sikre god fremdrift og få kontroll på eventuelle forsinkelser så tidlig som mulig.

Driftsfase

Når bygget er ferdigstilt går man inn i driftsfasen. Dataene som er samlet gjennom de foregående fasene brukes i resten av byggets levetid til drift og vedlikehold.

Når bygget en gang skal rives brukes dataene i BIM for å sikre god resirkulering.

Hvilke formater brukes i BIM?

En viktig standard innen BIM er IFC-formatet. IFC er et åpent format som sikrer at det er mulig å bruke det verktøyet man ønsker. I Norge er det buildingSMART som styrer utviklingen av IFC. buildingSMART er en ideell internasjonal organisasjon av frivillige. Formålet med IFC er å utvikle et fritt filformat for utveksling av intelligente 3D-modeller mellom forskjellige faggrupper innen byggfag, landskap etc.

 

630x630 IFC logo
b71a4aa51fe8c46e8ec91018dc8b9451858737e7

Hvilke standarder gjelder for BIM?

Det er utviklet en internasjonal standard - ISO 19650 - som gjelder for bygg gjennom hele livssyklusen.

Denne er også satt som Norsk Standard og de to første delene er oversatt til norsk:

del 1 - Begreper og prinsipper

del 2 - Prosjektfasen

Ved hjelp av standarder har vi et rammeverk som bidrar til å gjøre det enklere å samarbeide på tvers av kompetanser og landegrenser.

 

Hva er slimBIM?

slimBIM er en versjon av en vanlig BIM-modell, som har større fokus på geometri.

slimBIM er en kostnadseffektiv metode for å komme i gang med BIM-modellering av bygninger, spesielt hvis målet er å sette opp en digital tvilling av bygget for vedlikehold, ved å koble til sensorer i et nettverk kjent som Internet of Things (Tingenes Internett på norsk).

Du kan utvikle en slimBIM ved hjelp av DWG-filer, som danner grunnlaget for modellen.

En slimBIM-modell inneholder informasjon om bygningens geometri, utforming, vegger, vinduer og lignende. Modellen kan også inneholde informasjon om bygningens bestanddeler – for eksempel hvem som er produsenten av et vindu og når det ble laget.

slimbim2022
bim objekt
©Fora Form

Hva er BIM-objekter?

Et BIM-objekt beskriver et objekt brukt i en BIM og inneholder informasjon om flere ting. Det gir informasjon om geometri med fysiske mål og data om hvordan det oppfører seg i virkeligheten, såkalte behavioural data. I objektet ligger det informasjon om det er et såkalt "Component" eller "Layered":

 • Component - har en fast form som for eksempel vinduer, dører o.l.
 • Layered - uten fast form som for eksempel tak, teppe, vegger o.l.

BIM-objekter deles også ofte i om de er "generic" eller "specific":

 • Generic - objekter som ligger i programvarens bibliotek og blir brukt som en placeholder
 • Specific - objekter som er gjort tilgjengelig av produsent

BIM-objekter er tilgjengelig i mange forskjellige formater, blant annet IFC som virker på tvers av forskjellige platformer.

Et bredt utvalg BIM-objekter er tilgjengelig hos bimobject

Hvilke bransjer bruker BIM?

 • Arkitekter - Tegner og presenterer i BIM
 • Ingeniører - Beregner
 • Interiørdesigner - Tegner rom og visualiserer
 • Entreprenør - utfører mengdeberegning,  planlegger logistikk, kontrollerer for potensielle feil
 • Byggherre - Oversikt og kontroll gjennom byggefase
 • Underleverandører - Samarbeider i samme modell og leverer forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon
 • Fabrikk - produserer precut og moduler som spesifisert i modellen
 • Retail - Tegner butikker og plasserer objekter. Koble på data (IoT) for å utnytte ressursene
 • Eiendomsutvikler - Beregner kostnad, presenterer til potensielle brukere, optimaliserer drift
 • Facility Management - Optimaliserer drift av bygget
 • Offentlig sektor - drift og vedlikehold, tegningsarkiv m.m.

BIMmodell med piler

Roller relatert til BIM

BIM-tekniker

En BIM-tekniker er typisk utdannet ved en fagskole og har kompetanse innen 3D-modellering av konstruksjoner og samhandlingsmetoder og koordinering.


BIM ingeniør

En BIM-ingeniør har ingeniørutdannelse i bunn og spesialisert seg innen BIM. Typiske oppgaver en BIM-ingeniør utfører er oppfølging av kalkulasjon, prosjektering og koordinering.


BIM-operatør

En BIM-operatør har gjerne bred erfaring med forskjellige BIM-verktøy og 3D-visualisering. Rollen utfører gjerne ajourføring av tegninger, arealberegninger, utarbeidelse av branntekniske tegninger osv.

Concentrated bearded young man using laptop while his friends studying together
placeholder

Nyheter om BIM i Norge

I Norge publiserer bygg.no jevnlig stoff om BIM og digitalisering av bygg- og eiendomsbransjen. I tillegg er det nyttig informasjon å hente hos buildingSMART. Det finnes også flere grupper på LinkedIn det kan være verdt å følge med på. 

BIM i fremtiden

Fremoverlente aktører som for eksempel Statsbygg har brukt BIM siden tidlig 2000-tall, men det er stadig mange som ikke har tatt teknologien i bruk fullt ut.

Bygg- og eiendomsbransjen er en betydelig forurenser og det har kommet ,og vil komme strengere krav til utslipp. Ved å ta i bruk teknologien kan disse reduseres.

I fremtiden vil de som er flinke til å utnytte mulighetene som ligger i teknologien være dem som overlever. Det er potensiale for å spare store ressurser både i bygge- og i driftsfase ved å bruke BIM

Businessman standing on a roof and looking at future city

Kontakt oss

Kontakt oss om det er noe vi kan hjelpe deg med.

Ønsker du en demonstrasjon av hvordan våre løsninger kan bidra til økt effektivitet? Vi gir deg en tilpasset gjennomgang som viser hvordan dine behov kan løses. Helt uten kostnad eller forpliktelse naturligvis.

Vi er også tilgjengelig om du bare vil ha en innledende prat om dine behov og utfordringer.

Beskriv gjerne hva du ønsker å vite mer om slik at vi raskt kan gi deg den hjelpen du trenger.

Har du behov for support får du det raskest ved å kontakte oss her.

Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Nordic BIM Group.