Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Nordic BIM Group AB:n tietosuojaseloste

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Nordic BIM Group AB
Osoite: Uudenmaankatu 16-20, 3. krs, 00120 Helsinki
Puhelin: 020 741 9700 (vaihde)
Sähköposti: nbg.fi@nordicbim.com

2. Rekisterin nimi
Nordic BIM Group AB:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on Nordic BIM Group AB:n asiakassuhteiden hoitaminen, palvelujen toteuttaminen, asiakastapahtumien ja koulutusten järjestäminen, markkinointi, uusasiakashankinta sekä liiketoiminnan kehittäminen.

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen ja oikeutettuun etuun.

5. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakas- tai vastaavaan suhteeseen. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteröidyn edut ja oikeudet on huolellisesti arvioitu.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoitteet)
• henkilön asema organisaatiossa sekä ko. organisaation nimi, osoite ja muut yhteystiedot
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
• tilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen
• tieto uutiskirjeiden tilauksista
• suoramarkkinointikielto.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
• Nordic BIM Group AB:n myymien ohjelmistojen kokeiluversioiden lataamisen kautta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Nordic BIM Group AB:n ulkopuolelle. Tietoja saatetaan siirtää tai luovuttaa Nordic BIM Group AB:n kumppaneille, jos se on välttämätöntä palveluiden tuottamiseksi (käsittely perustuu oikeutettuun etuun). Osa henkilötietojen käsittelystä tapahtuu ulkoistetuissa järjestelmissä. Yhteistyökoulutuksissa rekisteritietoja voidaan myös siirtää koulutuskumppanille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Asiakastietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Siirrettävä tieto liittyy sähköpostimarkkinointiin.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Asiakirjat (esim. kirjanpitoaineistoon liittyvät) säilytetään ulkopuolisilta suojattuina lukituissa tiloissa.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

11. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan, kuin se on tarpeellista. Rekisterin henkilötietoja säilytetään vähintään asiakkaan asiakas- ja sopimussuhteen keston ajan. Rekisteristä poistetaan säännöllisesti vanhentuneita tietoja.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on oikeus
• henkilötietojen tarkasteluun
• tietojen oikaisemiseen
• tietojen poistamiseen (kun käsittelyperuste on suostumus, tai lakiperustetta säilytykselle ei ole)
• käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
• vastustaa käsittelyä (suoramarkkinointi tai muu oikeutetun edun perusteella tapahtunut käsittely)
• peruuttaa suostumus
• siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
• saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

Copyrights © Nordic BIM Group. Kaikki oikeudet pidätetään.